Notice (8): Undefined variable: pageTile [APP/Controller/ArticlesController.php, line 319]
Articles

  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 10/2017 
  SINH VIÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2015 (DA15TS) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN I 
  Phương pháp học tập trong đại học 
  7 năng lực cần chuẩn bị cho trẻ trong tương lai 
  SINH VIÊN NGÀNH THÚ Y KHÓA 2013 (DA13TY) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN 3 
  SINH VIÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2013 (DA13TS) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN 3 
  Chiến lược nâng cao năng lực giảng viên dạy nghề 
  Thông báo tập huấn Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 
  Hội thi Kỹ năng Hùng biện cho sinh viên năm 2017 
  Khóa Tập huấn Kỹ năng Thuyết trình (Presentation Skills Workshop – PSW) cho sinh viên của trường 
  Khóa Tập huấn Kỹ năng Thuyết trình (Presentation Skills Workshop – PSW) 
  Lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên tham gia khóa Tập huấn Các kỹ năng Giảng dạy (Instructional Skills Workshop – ISW) 
  Xây dựng ngành Công nghệ dạy học số đáp ứng cách mạng Công nghiệp 4.0 
  ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY: Videoscribe và ZoomIt 
  Thông báo Về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành đủ các học phần Co-op 
  Thông báo V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 3/2017 
  Sinh viên ngành Thú y khóa 2015 (DA15TY) Báo cáo kết quả thực tập CO-OP lần I 
  Sinh viên ngành Thú y khóa 2014 (DA14TY) Báo cáo kết quả thực tập CO-OP lần II 
  Sinh viên ngành Công nghệ bảo quản và Chế biến thủy sản khóa 2014 (CA14CB) báo cáo kết quả Thực tập CO-OP lần III 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 02/2017