Lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên tham gia khóa Tập huấn Các kỹ năng Giảng dạy (Instructional Skills Workshop – ISW) 
  Xây dựng ngành Công nghệ dạy học số đáp ứng cách mạng Công nghiệp 4.0 
  ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY: Videoscribe và ZoomIt 
  Thông báo Về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành đủ các học phần Co-op 
  Thông báo V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 3/2017 
  Sinh viên ngành Thú y khóa 2015 (DA15TY) Báo cáo kết quả thực tập CO-OP lần I 
  Sinh viên ngành Thú y khóa 2014 (DA14TY) Báo cáo kết quả thực tập CO-OP lần II 
  Sinh viên ngành Công nghệ bảo quản và Chế biến thủy sản khóa 2014 (CA14CB) báo cáo kết quả Thực tập CO-OP lần III 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 02/2017 
  SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2014 (CA14TS) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN 2 
  SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2013 (DA13TS) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN 2 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 12/2016 
  V/v tổ chức tập huấn Kỹ năng mềm cho viên chức với Tiến sĩ Brian Dick, Trường Đại học Vancouver Island - Canada tháng 11/2016 
  Học tiến sĩ ở Phần Lan không tốn học phí 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2016 
  Lựa chọn và sử dụng tục ngữ, ca dao trong giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương 
  Các biểu mẫu dự giờ 
  Thông báo Về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học 2015-2016 
  Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ năng tư duy Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới 
  QĐ 2304/QĐ-ĐHTV, V/v ban hành Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn ĐCMH, giáo trình và TLGD