Thông báo Về việc đăng ký biên soạn Giáo trình và Tài liệu giảng dạy Năm học 2015 - 2016

Căn cứ Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-ĐHTV, ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Qui định về công tác phát triển chương trình đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy;

Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-ĐHTV ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức biên soạn Tài liệu giảng dạy và xây dựng Ngân hàng câu hỏi;

Căn cứ Qui chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ vào thời gian ban hành Kế hoạch tổng thể năm học hàng năm của Trường Đại học Trà Vinh,

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa hình thức và thời gian đăng ký biên soạn Giáo trình và Tài liệu giảng dạy cho năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

  • Hình thức đăng ký: Khoa tổng hợp danh sách đăng ký biên soạn giáo trình và Tài liệu giảng dạy theo mẫu (tải về tại địa chỉ http://tlc.tvu.edu.vn/) có xác nhận của lãnh đạo Khoa và gửi về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2016.
  • Liên hệ tư vấn: Cô Lý Thanh Huê (email: thanhhue@tvu.edu.vn)/ Thầy Nguyễn Thái Toàn (email: nttoan@tvu.edu.vn) hoặc số điện thoại nội bộ: 102.

Trân trọng./.