Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tháng 5/2016

 Căn cứ Kế hoạch 26/KH-TT.D&H ngày 28/4/2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tháng 5/2016,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

1. Thành phần: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

2. Điều kiện tham gia:

- Viên chức tham gia chuyên đề Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

- Viên chức tham gia chuyên đề Sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giảng dạy chuyên ngành phải có:

  + Ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

  + Trình độ tiếng Anh tương đương B1

  + Quan tâm đến việc sử dụng tiếng Anh để giảng dạy môn chuyên ngành trong tương lai

3. Kế hoạch chi tiết:

   - Thời gian: Buổi sáng: 7:30 – 11:00; Buổi chiều: 13:30 – 17:00

Chuyên đề

Lịch tập huấn

Địa điểm

Số lượng

Số tiết

Tập huấn chính

Phương pháp giảng dạy  Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định

 

Ngày 20/5/2016

Ngày 27/5/2016

 

B21.202

B21.205

8

16

 Bùi Thị Mỹ Chi

Sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giảng dạy chuyên ngành

Chiều ngày 16/5/2016

Chiều ngày 17/5/2016

Sáng ngày 18/5/2016

Sáng ngày 19/5/2016

Sáng ngày 25/5/2016

Sáng ngày 26/5/2016

B21.105

B21.104

B21.107

B21.101

B21.101

B21.101

6

24

Thầy

Nguyễn Thành Trung

 4. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 12/5/2016.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp, viên chức vắng không phép hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.