Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm tháng 7/2016

Căn cứ Kế hoạch số  33/KH-TT.D&H ngày 24/5/2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy, Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 6 và 7/2016,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

  1. Kế hoạch chi tiết:

Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm, chuyên đề “Kỹ năng Làm việc nhóm”

Mục tiêu:

+ Xác định nội dung giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm

+ Soạn giáo án để giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm

+ Thực hành giảng dạy Kỹ năng Làm việc nhóm

 Điều kiện tham gia:  Viên chức Trường Đại học Trà Vinh có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

-  Số lượng: 9 người

- Thời gian và địa điểm:

Ngày: 21/7/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.103

Ngày: 28/7/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.103

Ngày: 29/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21. 202

(Sáng: 7:30-11:00; Chiều: 13:30-17:00)

- Thời lượng: 20 tiết

- Tập huấn viên: Cô Trương Thị Mỹ Huyền

Tập huấn Phương pháp giảng dạy, chuyên đề “Các kỹ thuật giảng dạy (ISW: Instructional Skills Workshop)”

- Mục tiêu: Trang bị cho người tham gia tập huấn một số kỹ năng giảng dạy cơ bản, đặc biệt là mô hình BOPPPS và CARD, và được cấp chứng nhận của mạng lưới ISW (iswnetwork.ca).

- Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh.

- Số lượng: 12 người (2 nhóm)

- Thời gian và địa điểm:

Ngày: 19/7/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.105

Ngày: 20/7/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.201

Ngày: 26/7/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.105

Ngày: 27/7/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.201

 (Sáng: 7:30-11:00; Chiều: 13:30-17:00)

- Thời lượng: 40 tiết

- Tập huấn viên:

+ Nhóm 1: Cô Trương Thị Mỹ Huyền

+ Nhóm 2: Cô Nguyễn Thị Yến Linh

Tập huấn Phương pháp giảng dạy, chuyên đề “Sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giảng dạy chuyên ngành”

- Mục tiêu:

+Nhận thức tầm quan trọng của việc ứng dụng tiếng Anh để giảng dạy chuyên ngành

+ Luyện tập các qui tắc phát âm căn bản trong tiếng Anh

+ Ứng dụng các chức năng ngôn ngữ tiếng Anh trong suốt quá trình giảng dạy

+ Xử lý một số tình huống không mong đợi trong lớp học chuyên ngành bằng tiếng Anh

 + Thực hành giảng dạy thực tế và nhận phản hồi từ đồng nghiệp

 + Có ý thức vận dụng tiếng Anh để giảng dạy chuyên ngành

- Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh phải có:

  + Ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

  + Trình độ tiếng Anh tương đương B1

  + Quan tâm đến việc sử dụng tiếng Anh để giảng dạy môn chuyên ngành trong tương lai

- Số lượng: 6 người

- Thời gian và địa điểm:

Ngày: 18/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21.201

Ngày: 19/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21.201

Ngày: 20/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21.203

Ngày: 21/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21.105

Ngày: 25/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21.201

Ngày: 26/7/2016 (Sáng) – Phòng: B21.201

(Sáng: 7:30-11:00)

- Thời lượng: 24 tiết

- Tập huấn viên: Thầy Nguyễn Thành Trung

  1. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 15/07/2016.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Đối với chuyên đề “Các kỹ thuật giảng dạy (ISW: Instructional Skills Workshop)”, vì tính chất quan trọng của tập huấn, viên chức đăng ký tập huấn nếu có hủy tập huấn thì phải báo về lãnh đạo đơn vị để sắp xếp người thay thế và gửi về Trung tâm trước ngày 18/7/2016.

Trân trọng.