Thông báo Về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học 2015-2016

Tải về thông báo và biểu mẫu

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-ĐHTV, ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác Hợp tác Doanh nghiệp;

Nhằm tổng hợp kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo đến các Khoa về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học 2015-2016 và lập kế hoạch thực hiện năm học 2016-2017 (theo mẫu) gửi về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học đến hết ngày 20/10/2016.

Xin vui lòng gửi kèm file văn bản (định dạng Word) về địa chỉ email: hdnhu@tvu.edu.vn (liên hệ với cô Điệp Như).

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này.

BAN GIÁM HIỆU

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TT. HỖ TRỢ - PHÁT TRIỂN DẠY VÀ HỌC

P.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)      

 

Võ Hoàng Khải

 

Huỳnh Mai Thùy Vân