THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2016

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-TT.D&H ngày 31/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2016,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

  1. 1. Kế hoạch chi tiết:
    • Tập huấn Phương pháp giảng dạy, chuyên đề “Kỹ năng Xây dựng câu hỏi trong giảng dạy chuyên môn
  • Mục tiêu:

+ Xác định mục đích của việc đặt câu hỏi khi dạy học

+ Phân loại các kiểu câu hỏi khi dạy học

+ Xây dựng câu hỏi với các cấp độ khác nhau

  • Điều kiện tham gia:  Viên chức Trường Đại học Trà Vinh có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.

-  Số lượng: 25 người

- Thời gian và địa điểm:

Ngày: 25/11/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: B21.105

(Sáng: 7:00-11:15; Chiều: 13:00-17:15)

- Thời lượng: 10 tiết

- Tập huấn viên: Cô Trương Thị Mỹ Huyền 

  • Tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy, chuyên đề “Xây dựng tài liệu giảng dạy bằng POWTOON và PIKTOCHART”

- Mục tiêu: Trang bị cho người tham gia tập huấn những kỹ năng cơ bản xây dựng tài liệu giảng dạy điện tử bằng POWTOON và PIKTOCHART

- Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

- Số lượng: 20 người

- Thời gian và địa điểm:

Ngày: 17/11/2016 (Sáng - Chiều) – Phòng: C11.305

(Sáng: 7:30-11:00; Chiều: 13:30-17:00)

- Thời lượng: 08 tiết

- Tập huấn viên: Thầy Huỳnh Công Khoa

Thông tin chi tiết về 02 công cụ này xin truy cập vào website của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, mục Ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

  1. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

   Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 15/11/2016.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.