V/v tổ chức tập huấn Kỹ năng mềm cho viên chức với Tiến sĩ Brian Dick, Trường Đại học Vancouver Island - Canada tháng 11/2016

Căn cứ Kế hoạch số 2378/KH-ĐHTV ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tiếp đón và làm việc với Tiến sĩ Brian Dick, Trưởng Khoa Vật Lý, Kỹ thuật và Thiên văn học, Trường Đại học Vancouver Island, Canada;

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-TT.D&H ngày 08/11/2016 và của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Kỹ năng mềm với Tình nguyện viên, Tiến sĩ Brian Dick, Trường Đại học Vancouver Island - Canada tháng 11/2016;

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

  1. 1. Kế hoạch chi tiết:
  • Chuyên đề: Tư duy phê phán (Critical thinking)
  • Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh
  • Số lượng: 20

-  Thời gian: Ngày: 29/11/2016

(Sáng: 7:30-11:00; Chiều: 13:30-17:00)

- Địa điểm: Phòng: B21.105

- Thời lượng: 08 tiết

- Tập huấn viên: Tiến sĩ Brian Dick

  1. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

   Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 25/11/2016.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.