THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 12/2016

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-TT.D&H ngày 31/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy tháng 11/2016,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi tiết:

- Chuyên đề: Các nguyên tắc giảng dạy người trưởng thành

  • Mục tiêu:

+ Phân tích 12 nguyên tắc giảng dạy của Jane Vella

+ Xác định các chiến thuật nhằm đạt từng nguyên tắc trong giảng dạy

+ Nhận thức tầm quan trọng của 12 nguyên tắc này đối với việc giảng dạy

- Điều kiện tham gia:  Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

- Số lượng: 25 người

- Thời gian: Sáng ngày 27/12/2016 (Từ 7:00 đến 11:15)

- Địa điểm: Phòng: B21.105

- Thời lượng: 05 tiết

- Tập huấn viên: Cô Bùi Thị Mỹ Chi

2. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

   Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 23/12/2016.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.