THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 02/2017

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TT.D&H ngày 06/02/2017 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy tháng 02/2017,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi tiết:

a. Chuyên đề “Cách lồng ghép kỹ năng mềm trong giảng dạy chuyên môn”

  • Mục tiêu:

+ Xác định cách lồng ghép các kỹ năng mềm trong các bài giảng chuyên môn

+ Nhận thức về vai trò của bản thân trong việc rèn luyên cho sinh viên các kỹ năng mềm  

- Điều kiện tham gia:  Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

- Số lượng: 25 người

- Thời gian: Ngày 22/02/2017 (Sáng: 7:00 - 11:15; Chiều: 13:00 - 17:15)

- Địa điểm: Phòng: B21.105

- Thời lượng:10 tiết

- Tập huấn viên: Cô Bùi Thị Mỹ Chi

b. Chuyên đề “Kỹ thuật giảng dạy có tương tác”

  • Mục tiêu: Trang bị các kỹ thuật giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học

- Điều kiện tham gia:  Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

- Số lượng: 25 người

- Thời gian: Ngày 24/02/2017 (Sáng: 7:00 - 11:15; Chiều: 13:00 - 17:15)

- Địa điểm: Phòng: B21.105

- Thời lượng:10 tiết

- Tập huấn viên: Cô Trương Thị Mỹ Huyền

2. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

   Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 17/02/2017.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.