Thông báo V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 3/2017

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-TT.D&H ngày 31/10/2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng11/2016,

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-TT.D&H ngày 06 /02/2017 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 02/2017,

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-TT.D&H ngày 28/02/2017 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 3/2017,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi tiết:

  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy:
  • Chuyên đề “Kỹ năng xây dựng câu hỏi trong giảng dạy chuyên môn
  • Mục tiêu: Xây dựng câu hỏi đáp ứng mục đích giảng dạy chuyên môn

- Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

-  Số lượng: 25 người

- Thời gian: Ngày 16/3/2017 (Sáng: 7:00-11:15; Chiều: 13:00-17:15)

- Địa điểm: Phòng: B21.202

- Thời lượng: 10 tiết

- Tập huấn viên: Cô Trương Thị Mỹ Huyền

  • Chuyên đề “Kỹ thuật giảng dạy có tương tác
  • Mục tiêu: Trang bị các kỹ thuật giảng dạy tạo sự tương tác theo hướng tích cực hóa người học

- Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

Số lượng: 25 người

- Thời gian: Ngày 17/3/2017 (Sáng: 7:00-11:15; Chiều: 13:00-17:15)

- Địa điểm:  Phòng: B21.105

- Thời lượng: 10 tiết

- Tập huấn viên: Cô Trương Thị Mỹ Huyền

  • Chuyên đề “Dạy học bằng các hình thức: nhóm/đội, giải quyết vấn đề, tham quan thực địa
  • Mục tiêu: Trang bị các phương pháp giảng dạy nhóm/đội, giải quyết vấn đề, tham quan thực địa

- Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

Số lượng: 25 người

- Thời gian: Ngày 30/3/2017 (Sáng: 7:00-11:15; Chiều: 13:00-17:15)

- Địa điểm: Phòng: G41.108

- Thời lượng: 10 tiết

- Tập huấn viên: Cô Trương Thị Mỹ Huyền và cô Bùi Thị Mỹ Chi

  • Tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy:
  • Chuyên đề “Xây dựng tài liệu giảng dạy với VideoScribe và Hỗ trợ thuyết trình chuyên nghiệp với ZoomIt”

- Mục tiêu: Trang bị những kỹ năng cơ bản xây dựng tài liệu giảng dạy điện tử bằng VideoScribe và kỹ năng sử dụng ứng dụng ZoomIt phục vụ thuyết trình

 - Điều kiện tham gia: Viên chức Trường Đại học Trà Vinh

- Số lượng: 20 người

- Thời gian: Ngày 22/3/2017  (Sáng: 7:30-11:00; Chiều: 13:30-17:00)

- Địa điểm:  Phòng: C11.307

 - Thời lượng: 08 tiết

- Tập huấn viên: Thầy Huỳnh Công Khoa

Thông tin chi tiết về 02 công cụ này xin truy cập vào website của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, mục Ứng dụng CNTT trong giảng dạy. (http://tlc.tvu.edu.vn/chuyen-muc/2/tap-huan-udcntt-trong-giang-day)

2. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

     Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 14/3/2017.

              Các đơn vị nên ưu tiên, khuyến khích và tạo điều kiện cho viên chức mới tham gia.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.