THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 10/2017

Căn cứ Kế hoạch số 95 /KH-TT.D&H ngày 02/10/2017 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 10/2017,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch chi tiết:

  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy, chuyên đề “Tập huấn Phát triển Điều phối viên (Facilitator Development Workshop – FDW)
  • Mục tiêu: Trang bị các kỹ năng điều phối tập huấn:

   + Giảng dạy lớp học

   + Tham gia đưa ra ý kiến phản hồi

   + Điều phối phản hồi

  • Điều kiện tham gia: Viên chức tham gia chuyên đề Tập huấn Phát triển Điều phối viên (Facilitator Development Workshop – FDW)” phải có chứng nhận tham gia Tập huấn Các kỹ năng Giảng dạy (Instructional Skills Workshop -ISW)

Thời gian

Địa điểm

Số lượng

Số tiết

Tập huấn viên

Ngày 23/10/2017

Ngày 24/10/2017

Ngày 25/10/2017

Ngày 26/10/2017

 (7:00 - 11:00)

(13:00 - 17:00)

C61.101

12

40

- Thầy Andrew Marchand

 

- Cô Bùi Thị Mỹ Chi

  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy, chuyên đề “Kỹ năng Xây dựng câu hỏi

Mục tiêu: Trang bị các kỹ năng xây dựng câu hỏi

Thời gian

Địa điểm

Số lượng

Số tiết

Tập huấn viên

Ngày 27/10/2017

(7:00 - 11:00)

(13:00 - 17:00)

C61.101

20

10

 Trương Thị Mỹ Huyền

 

 2. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

 Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp Cô Mỹ Chi). Thời gian gửi danh sách tập huấn đến hết ngày 19/10/2017.

Trong trường hợp đã đăng ký, nếu viên chức muốn hủy đăng ký tham dự thì phải báo về Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học trước ngày diễn ra tập huấn. Trường hợp viên chức vắng không báo hoặc báo phép muộn xem như vắng tập huấn không phép.

Trân trọng.