Tập huấn ƯDCNTT trong giảng dạy

  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn chuyên đề: Kỹ thuật thiết kế và quản lý khóa học E-Learning - tháng 12/2017 
Notice (8): Uninitialized string offset: 0 [CORE/Cake/View/Helper.php, line 359]
 
Tập huấn KỸ THUẬT THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KHÓA HỌC E-LEARNING đợt 1 cho giảng viên Trường Đại học Trà Vinh 
  SINH VIÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2015 (DA15TS) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN I 
  Xây dựng ngành Công nghệ dạy học số đáp ứng cách mạng Công nghiệp 4.0 
  ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY: Videoscribe và ZoomIt 
  Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ năng tư duy Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới 
  KIẾN THỨC SẼ DỄ DÀNG TRUYỀN TẢI ĐẾN NGƯỜI HỌC VƠI POWTOON VÀ PIKTOCHART