Danh sách tài nguyên tải về

Bỏ lọc
Tiêu đề Chuyên mục Miêu tả Ngày upload
VBHN quy định về đào tạo liên thông 16 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Jan 4th, 08:41
Quy ch ế đào tạo từ xa của BGD 13 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Quy chế 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Jan 4th, 08:39
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 11 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Văn bản hợp nhất quy chế đào tạo cao đăng, đại học theo hệ thống tín chỉ Jan 4th, 08:37
Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 16 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học Jan 4th, 08:36
QĐ 2304/QĐ-ĐHTV, V/v ban hành Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn ĐCMH, giáo trình và TLGD 73 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:41
QĐ 2486/QĐ-ĐHTV, V/v bổ sung và điều chỉnh Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy 41 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3c - Bảng liệt kê môn học & Kết quả học tập 36 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3b - Chương trình đào tạo 47 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3a - Bảng kỹ năng 33 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:39
Phụ lục 2 - Đề cương chi tiết môn học 53 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:39
Phụ lục 1 - Đề cương môn học 44 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:38
Các văn bản về Cập nhật tài liệu giảng dạy 26 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:37
ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN BIÊN SOẠN (HOẶC PHẢN BIỆN) TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 28 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:36
ĐƠN XIN HỦY BIÊN SOẠN (HOẶC PHẢN BIỆN) TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 25 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:36
Phụ lục 8 - Báo cáo chỉnh sửa theo phản biện 34 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:35
Phụ lục 7 - Phiếu phản biện tài liệu giảng dạy 34 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:35
Phụ lục 5 - Tài liệu giảng dạy 33 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:35
Mẫu bảng phân công biên soạn tài liệu giảng dạy năm 2016 39 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:34
Mẫu bảng phân công biên soạn giáo trình năm 2016 31 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:32
Tải tất cả biểu mẫu dự giờ 52 lần tải Các biểu mẫu dự giờ Nov 14th 2016, 02:30

Page 1 of 2, showing 20 records out of 28 total, starting on record 1, ending on 20