Danh sách tài nguyên tải về

Bỏ lọc
Tiêu đề Chuyên mục Miêu tả Ngày upload
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 70 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th, 01:12
Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tính chỉ , quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 78 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th, 01:10
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đăng 54 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th, 01:07
Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 58 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th, 01:05
Công văn 679/TCDN-PCTT v/v tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp 236 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th, 01:02
Công văn số 134/TCDN-PCTT v/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 73 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th, 00:59
VBHN quy định về đào tạo liên thông 91 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Jan 4th, 08:41
Quy ch ế đào tạo từ xa của BGD 70 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Quy chế 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Jan 4th, 08:39
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 73 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Văn bản hợp nhất quy chế đào tạo cao đăng, đại học theo hệ thống tín chỉ Jan 4th, 08:37
Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 148 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học Jan 4th, 08:36
QĐ 2304/QĐ-ĐHTV, V/v ban hành Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn ĐCMH, giáo trình và TLGD 216 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:41
QĐ 2486/QĐ-ĐHTV, V/v bổ sung và điều chỉnh Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy 164 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3c - Bảng liệt kê môn học & Kết quả học tập 116 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3b - Chương trình đào tạo 218 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3a - Bảng kỹ năng 87 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:39
Phụ lục 2 - Đề cương chi tiết môn học 185 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:39
Phụ lục 1 - Đề cương môn học 159 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:38
Các văn bản về Cập nhật tài liệu giảng dạy 122 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:37
ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN BIÊN SOẠN (HOẶC PHẢN BIỆN) TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 108 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:36
ĐƠN XIN HỦY BIÊN SOẠN (HOẶC PHẢN BIỆN) TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 104 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:36

Page 1 of 2, showing 20 records out of 34 total, starting on record 1, ending on 20