Danh sách tài nguyên tải về

Bỏ lọc
Tiêu đề Chuyên mục Miêu tả Ngày upload
PHU LUC 2-MAU DCMH TRINH DO CAO DANG.docx 80 lần tải Phát triển chương trình Dec 4th 2017, 09:28
PHU LUC 2 - MAU DCCT MON HOC TRINH DO DAI HOC-11.2017 99 lần tải Phát triển chương trình Dec 4th 2017, 09:27
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 130 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th 2017, 01:12
Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tính chỉ , quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 682 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th 2017, 01:10
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đăng 123 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th 2017, 01:07
Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 109 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th 2017, 01:05
Công văn 679/TCDN-PCTT v/v tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp 435 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th 2017, 01:02
Công văn số 134/TCDN-PCTT v/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 140 lần tải Phát triển chương trình Apr 20th 2017, 00:59
VBHN quy định về đào tạo liên thông 130 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Jan 4th 2017, 08:41
Quy ch ế đào tạo từ xa của BGD 111 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Quy chế 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Jan 4th 2017, 08:39
Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 111 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Văn bản hợp nhất quy chế đào tạo cao đăng, đại học theo hệ thống tín chỉ Jan 4th 2017, 08:37
Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 190 lần tải Quy chế đại học, cao đẳng Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học Jan 4th 2017, 08:36
QĐ 2304/QĐ-ĐHTV, V/v ban hành Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn ĐCMH, giáo trình và TLGD 259 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:41
QĐ 2486/QĐ-ĐHTV, V/v bổ sung và điều chỉnh Qui định về công tác PTCT đào tạo và biên soạn đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học, giáo trình và tài liệu giảng dạy 207 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3c - Bảng liệt kê môn học & Kết quả học tập 155 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3b - Chương trình đào tạo 342 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:40
Phụ lục 3a - Bảng kỹ năng 124 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:39
Phụ lục 2 - Đề cương chi tiết môn học 241 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:39
Phụ lục 1 - Đề cương môn học 217 lần tải Phát triển chương trình Nov 14th 2016, 02:38
Các văn bản về Cập nhật tài liệu giảng dạy 170 lần tải Biên soạn Giáo trình, Tài liệu giảng dạy Nov 14th 2016, 02:37

Page 1 of 2, showing 20 records out of 36 total, starting on record 1, ending on 20