ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Số: 2021/TB – ĐHTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 4524/QĐ-ĐHTV ngày 31/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác Hợp tác Doanh nghiệp;

Căn cứ Báo cáo số 93/BC-TT.D&H ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc giảng viên đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp năm học 2020-2021 và kế hoạch năm học 2021-2022;

Nhằm tạo điều kiện cho giảng viên tham gia thực tập thực tế tại doanh nghiệp; giúp giảng viên trải nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức, kỹ thuật và công nghệ mới, ứng dụng vào công tác giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh đề nghị các Khoa:

– Báo cáo tình hình thực tập thực tế của giảng viên tại doanh nghiệp 2021-2022 (Mẫu TTGV09);

– Lập kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên tại doanh nghiệp năm học 2022-2023 (Mẫu TTGV02);

Biểu mẫu download tại trang web https://coop.tvu.edu.vn và gửi về Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học để tổng hợp trước ngày 10/7/2022.

Mọi chi tiết liên hệ Cô Thạch Huỳnh Thị Thu Trang, điện thoại 02943. 855. 246 (102) Email: thtttrang@tvu.edu.vn

Đề nghị các đơn thực hiện theo tinh thần thông báo.

   Nơi nhận:

         – Các Khoa trực thuộc Trường;

         – Đăng Website TT D&H;

         – Lưu: VT, TT.D&H.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)