Học kỹ năng mềm như thế nào?

MÔ TẢ HỌC PHẦN: Học phần giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng cũng như các cách để rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm. Đồng thời học phần cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm cần thiết cho học tập và […]

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt động phát triển chuyên môn, học thuật trong nhà trường. Hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo kỹ năng mềm […]