HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2023

Nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học Việt Nam
theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra

Tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2023, Trường Đại học Trà Vinh

Mốc thời gian quan trọng

  1. Thời gian gửi Tóm tắt: Trước ngày 09/12/2022.
  2. Thời gian phản hồi chấp nhận Tóm tắt: Trước ngày 31/12/2022
  3. Thời gian đăng ký tham dự Hội thảo: Từ 01/01/2023 – 31/3/2023.
  4. Thời gian nhận Báo cáo (Power Point): Trước ngày 14/4/2023
  5. Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 21/4/2023.

Liên hệ:

Ban Tổ chức Hội thảo:  Email: conference.celri@tvu.edu.vn