Đang tải dữ liệu ...


Hình thức đăng ký

  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản, Hãy sử dụng email Trường cấp để đăng nhập.

  • Bước 2: Chọn menu "Đăng ký", để chọn lớp kỹ năng để đăng ký tham gia.

  • Bước 3: Chọn menu "Kết quả" để xem lại thông tin các lớp kỹ năng đã đăng ký.

Hình thức đánh giá và Cấp chứng nhận

  • Sinh viên tham gia đầy đủ cả 2 buổi học cho từng kỹ năng (ký tên tham dự).

  • Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động do giảng viên tổ chức trong các buổi học.

  • Chỉ đánh giá HOÀN THÀNH hoặc KHÔNG HOÀN THÀNH, không tính vào điểm trung bình chung của học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.

  • Sinh viên hoàn thành 05 kỹ năng ở tháng hiện tại thì có thể nhận Giấy chứng nhận kể từ ngày 28 của tháng tiếp theo.

Học phí

Sinh viên phải đóng học phí trong những trường hợp sau:
  • Sinh viên có kết quả KHÔNG HOÀN THÀNH ở kỹ năng nào thì phải đóng học phí học lại kỹ năng đó (50.000đ/kỹ năng học lại).

  • Sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm từ kỹ năng thứ 6 trở đi phải đóng học phí (50.000đ/kỹ năng).