Đang tải dữ liệu ...

Qui định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm

06/08/2020 Thông báo

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4535/QĐ-ĐHTV

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 

Căn cứ Quyết định số 141/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm.

Điều 2. Quyết định áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020. Quyết định này thay thế:

- Quyết định số 564/QĐ-ĐHTV ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc qui định Kỹ năng mềm là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo từ khóa 2012;

- Quyết định số 1830/QĐ-ĐHTV ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành quy định tham gia học các lớp Kỹ năng mềm;

- Quyết định số 5210/QĐ-ĐHTV ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm;

- Quyết định số 1280/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc xét quy đổi kỹ năng mềm trong học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên hoàn thành môn học Khởi nghiệp và sinh viên có tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế;

- Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 5558/QĐ-ĐHTV ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy;

- Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 2833/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, giảng viên tham gia giảng dạy học phần Kỹ năng mềm, sinh viên chính quy các khóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TT. D&H.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Tiết Khánh

 

Qui định đính kèm