Đang tải dữ liệu ...

Thông báo về việc bảo trì cập nhật Hệ thống Quản lý đào tạo kỹ năng mềm

10/11/2020 Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc bảo trì cập nhật Hệ thống Quản lý đào tạo kỹ năng mềm

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo đến các đơn vị có liên quan, giảng viên tham gia giảng dạy học phần Kỹ năng mềm và sinh viên về việc bảo trì cập nhật Hệ thống Quản lý đào tạo kỹ năng mềm, cụ thể như sau:

  1.    Website hệ thống: https://tlc.tvu.edu.vn/knm/
  2.    Thời gian bảo trì: Từ 17:00 ngày 09/11/2020 đến 17:00 ngày 10/11/2020
  3.    Nội dung cập nhật sau bảo trì:

-   Đối với lãnh đạo đơn vị (có giảng viên tham gia giảng dạy học phần Kỹ năng mềm):

o   Bổ sung chức năng Duyệt kế hoạch giảng dạy.

o   Bổ sung chức năng Xem lịch dạy của giảng viên thuộc đơn vị.

-   Đối với giảng viên:

o   Bổ sung chức năng Đăng ký kế hoạch giảng dạy online.

o   Bổ sung chức năng Đăng ký được dự giờ và đi dự giờ.

-    Đối với sinh viên:

o   Bổ sung chức năng Đăng ký nhận chứng nhận online: Sinh viên khi hoàn thành học phần Kỹ năng mềm và đủ điều kiện nhận chứng nhận có thể tiến hành đăng ký nhận trên hệ thống. Sau khi giấy chứng nhận được in, hệ thống sẽ gởi email thông báo đến sinh viên đến Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (Tòa nhà C6) để nhận chứng nhận.

o   Cập nhật chức năng Đăng ký học lại: Hiện tại, trong trường hợp sinh viên không hoàn thành chuyên đề phải đóng học phí học lại mới có thể đăng ký học các chuyên đề tiếp theo. Sau khi cập nhật hệ thống, sinh viên có thể đăng ký học tiếp và đóng học phí học lại sau. Khi đó, hệ thống sẽ ghi nợ học phí và sinh viên có nghĩa vụ thanh toán các khoản học phí trước thời điểm xét tốt nghiệp.

Lưu ý: Sau khi cập nhật các chức năng trên, giảng viên và lãnh đạo đơn vị thực hiện đăng ký và duyệt kế hoạch giảng dạy các chuyên đề trong Học phần Kỹ năng mềm trên hệ thống https://tlc.tvu.edu.vn/knm/, Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học sẽ không tiến hành in thời khóa biểu gởi về các đơn vị và giảng viên nữa.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện theo tinh thần thông báo.