Đang tải dữ liệu ...

ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

10/12/2020 Khác

Sinh viên được công nhận hoàn thành chuyên đề tự chọn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

            a) Sinh viên hoàn thành bài tập hoặc nhiệm vụ giảng viên giao trên khóa học E – Learning trước khi lớp học diễn ra;

            b) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học (vắng không quá 2 tiết), có ký tên và tham gia tích cực, đạt yêu cầu các hoạt động, bài tập giảng viên giao trên lớp;

            c) Sinh viên hoàn thành bài tập hoặc nhiệm vụ giảng viên giao trên khóa học E – Learning trong thời gian 02 tuần sau khi lớp học kết thúc.