Đang tải dữ liệu ...

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ

10/12/2020 Khác

Điều 4. Đánh giá (Trích QĐ 6031 ngày 06/9/2022)

Sinh viên được đánh giá hoàn thành chuyên đề khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

          1.Sinh viên hoàn thành bài tập hoặc nhiệm vụ theo yêu cầu của giảng viên trước, trong và sau khóa học.

          2. Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi dự giảng (vắng không quá 20% số tiết dự giảng), có ký tên tham dự.

          3. Đối với chuyên đề Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử sinh viên được đánh giá hoàn thành theo tiêu chí quy định. (Phụ lục 1).

          4. Sinh viên hoàn thành bài tập hoặc nhiệm vụ giảng viên giao sau khóa học trong vòng 02 tuần sau khi kết thúc lớp học.