Đang tải dữ liệu ...

Quy định công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận

10/12/2020 Khác

  Điều 5. Công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận (Trích QĐ 6031 ngày 06/9/2022)

1. Sinh viên được ra Quyết định công nhận hoàn thành học phần Kỹ năng mềm khi được đánh giá hoàn thành đủ 05 chuyên đề. Thời gian được ra quyết định chậm nhất 01 tháng sau khi có kết quả đánh giá hoàn thành xong cả 05 chuyên đề và phải đóng xong các nợ phí.

2. Sinh viên hoàn thành môn học Khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tổ chức được xét công nhận hoàn thành 03 chuyên đề: Kỹ năng Thuyết trình, Kỹ năng Làm việc nhóm, Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc (không áp dụng đối với học phần Khởi nghiệp trong các chương trình đào tạo).

3. Sinh viên có tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế (từ 02 tuần trở lên) được xét công nhận hoàn thành 02 chuyên đề: Kỹ năng Làm việc nhóm và Kỹ năng Giao tiếp.

4. Sinh viên có 01 giấy chứng nhận 30 ngày tham gia công tác xã hội được xét công nhận hoàn thành 01 chuyên đề, 02 giấy chứng nhận 30 ngày tham gia công tác xã hội được công nhận hoàn thành 02 chuyên đề, 03 giấy chứng nhận 30 ngày tham gia công tác xã hội được công nhận hoàn thành 03 chuyên đề.

5. Những trường hợp không thuộc quy định này, đơn vị quản lý sinh viên gửi đề nghị xem xét miễn giảm chuyên đề kỹ năng mềm cho sinh viên theo tình hình thực tế về Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học trình Hiệu trưởng quyết định.

6. Sau khi có Quyết định công nhận hoàn thành, sinh viên được đăng ký nhận giấy chứng nhận (nếu có nhu cầu). Hình thức đăng ký tại trang https://tlc.tvu.edu.vn/knm/ hoặc trực tiếp tại Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học. Việc thu phí giấy chứng nhận chỉ áp dụng đối với sinh viên từ Khóa 2019 về trước.