Đang tải dữ liệu ...

Thông báo Về việc thực hiện kế hoạch đào tạo đối với sinh viên liên thông trình độ đại học và văn bằng đại học thứ hai hình thức chính qui khác khóa

29/12/2020 Thông báo

Sinh viên liên thông trình độ đại học và văn bằng đại học thứ hai hình thức chính qui khác khóa thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo đã ban hành.

Các lớp không có học phần Kỹ năng mềm trong Kế hoạch đào tào đã ban hành thì không đăng ký học kỹ năng mềm.

Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng,