Đang tải dữ liệu ...

Thông báo về việc tổ chức dạy và học Kỹ năng mềm bằng hình thức trực tuyến

03/06/2021 Thông báo

Căn cứ Thông báo số 1998/TB-ĐHTV ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức hoạt động dạy và học kể từ ngày 01/6/2021;
Căn cứ tình hình thực tế của các lớp học kỹ năng mềm.
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến giảng viên và sinh viên cao đẳng, đại học chính quy về việc tổ chức dạy và học kỹ năng mềm như sau:
Giảng viên và sinh viên tiến hành dạy và học kỹ năng mềm bằng hình thức trực tuyến bằng công cụ Microsoft Team theo lịch học thực tế.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/6/2021 đến khi có thông báo mới.
Đề nghị giảng viên và sinh viên thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Trân trọng.

 

Chi tiết Thông báo vui lòng xem file đính kèm