Đang tải dữ liệu ...

Thông báo V/v cấp chứng nhận hoàn thành học phần Kỹ năng mềm trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

08/07/2021 Thông báo

Căn cứ Thông báo số 2076/TB-ĐHTV, ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tạm dừng đến Trường, tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên hệ chính quy các khóa đang học tại Trường Đại học Trà Vinh về việc cấp chứng nhận hoàn thành học phần Kỹ năng mềm như sau:

  1.    Đối tượng:

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và cần Chứng nhận Kỹ năng mềm để bổ túc hồ sơ xin việc.

Các trường hợp còn lại sẽ được cấp chứng nhận sau khi có thông báo tập trung trở lại trường.

  1.      Điều kiện:

-   Sinh viên hoàn thành đủ 5 chuyên đề theo qui định.

-   Sinh viên phải đăng ký trực tuyến để được cấp Chứng nhận.

  1.      Hình thức đăng ký cấp chứng nhận:

-   Sinh viên đăng ký trực tuyến tại website: https://tlc.tvu.edu.vn/knm/, theo dõi tình trạng (đang xử lý/ đã ký) của Chứng nhận và đến Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (tòa nhà C6) để nhận Chứng nhận theo Đối tượng nêu trên.

-   Đóng lệ phí theo qui định.

  1.      Thời gian áp dụng:từ ngày 07/7/2021.

Đề nghị sinh viên chính quy các khóa đang học tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng tinh thần thông báo.

Nơi nhận:

-          Các Khoa (triển khai cho GV, SV);

-          Phòng Đào tạo (đăng website);

-          Phòng Công tác SV-HS;

-          TT.D&H (đăng website);

-          Lưu: VT, TT.D&H.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Minh Hòa