Đang tải dữ liệu ...

Về việc cập nhật Hệ thống Quản lý học phần Kỹ năng mềm

07/09/2022 Thông báo

            Căn cứ Quyết định 6031/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm,

Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học thông báo đến các đơn vị có liên quan, giảng viên tham gia giảng dạy học phần Kỹ năng mềm và sinh viên về việc bảo trì cập nhật Hệ thống Quản lý đào tạo kỹ năng mềm, cụ thể như sau:

  1.       Website hệ thống: https://tlc.tvu.edu.vn/knm/.
  2.       Thời gian bảo trì: Từ 7:00 ngày 07/9/2022 đến 17:00 ngày 18/9/2022
  3.       Nội dung cập nhật sau bảo trì: Theo quy định mới

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện theo tinh thần thông báo.