Đang tải dữ liệu ...

V/v đăng ký học và hoàn thành học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy các khóa đang học tại Trường Đại học Trà Vinh

04/10/2022 Thông báo

Căn cứ Quyết định số 6031/QĐ-ĐHTV, ngày 06 tháng 9 năm 2022 củaHiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm;

Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến sinh viên hệ chính quy các khóa đang học tại trường Đại học Trà Vinh về việc học và hoàn thành học phần Kỹ năng mềm như sau:

  1.      Thời gian bắt đầu đăng ký và học các chuyên đề trong học phần Kỹ năng mềm:Sinh viên bắt đầu đăng ký và học kỹ năng mềm kể từ học kỳ đầu tiên của khóa học.
  2.      Hình thức đăng ký:sinh viên đăng ký trực tuyến tại website: http://tlc.tvu.edu.vn/knm,đăng nhập bằng tài khoản email của sinh viên do Nhà Trường cung cấp (xem menu Hướng dẫn trên website).
  3.      Thời gian hoàn thành:

a)Đối với sinh viên chính quy khóa 2020 trở về trước: Sinh viên phải hoàn thành 05 chuyên đề trước tháng 9 năm 2023.

b)Đối với sinh viên chính quy khóa 2021 về sau: Sinh viên phải hoàn thành 05 chuyên đề trong 02 năm học đầu của toàn khóa học.

             Đề nghị những sinh viên chính quy các khóa đang học tại Trường Đại học Trà Vinh thực hiện đúng tinh thần thông báo để đảm bảo điều kiện xét tốt nghiệp kịp thời.