Đang tải dữ liệu ...

Danh sách các Quyết định


Quyết định số 8213/QĐ-ĐHTV ngày 23/12/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 11 năm 2020 Quyết định 30/12/2020 
Quyết định số 7403/QĐ-ĐHTV ngày 01/12/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 10 năm 2020 Quyết định 30/12/2020 
Quyết định số 7034/QĐ-ĐHTV ngày 18/11/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 9 năm 2020 Quyết định 23/12/2020 
Quyết định số 6310/QĐ-ĐHTV ngày 22/10/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 8 năm 2020 Quyết định 23/12/2020 
Quyết định số 6167/QĐ-ĐHTV ngày 13/10/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 7 năm 2020 Quyết định 23/12/2020 
Quyết định số 6257/QĐ-ĐHTV (đc) ngày 21/10/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm năm 2020 Quyết định 24/11/2020 
Quyết định số 5551/QĐ-ĐHTV ngày 23/09/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 6 năm 2020 Quyết định 24/11/2020 
Quyết định số 4835/QĐ-ĐHTV ngày 18/08/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 5 năm 2020 Quyết định 22/09/2020 
Quyết định số 4465/QĐ-ĐHTV ngày 29/07/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 4 năm 2020 Quyết định 20/08/2020 
Quyết định số 3900/QĐ-ĐHTV ngày 08/07/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 3 năm 2020 Quyết định 29/07/2020 
Quyết định số 3267/QĐ-ĐHTV (đc) ngày 04/06/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm năm 2020 Quyết định 08/07/2020 
Quyết định số 1559/QĐ-ĐHTV ngày 02/03/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2020 Quyết định 04/06/2020 
Quyết định số 101/QĐ-ĐHTV ngày 03/01/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2020 Quyết định 18/03/2020 
Quyết định số 7181/QĐ-ĐHTV ngày 03/12/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 14 năm 2019 Quyết định 18/03/2020 
Quyết định số 5997/QĐ-ĐHTV ngày 14/10/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 13 năm 2019 Quyết định 03/12/2019 
Quyết định số 5485/QĐ-ĐHTV ngày 12/09/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 12 năm 2019 Quyết định 23/10/2019 
Quyết định số 4742/QĐ-ĐHTV ngày 01/08/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 11 năm 2019 Quyết định 23/10/2019 
Quyết định số 4367/QĐ-ĐHTV ngày 24/07/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 10 năm 2019 Quyết định 23/10/2019 
Quyết định số 4269/QĐ-ĐHTV (đc) ngày 18/07/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm năm 2019 Quyết định 12/09/2019 
Quyết định số 4268/QĐ-ĐHTV ngày 18/07/2019 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 9 năm 2019 Quyết định 12/09/2019 

Trang 1 của 6, đang hiện 20 dữ liệu trong tổng số 113, bắt đầu với 1, kết thúc ở 20