Đang tải dữ liệu ...

Danh sách các Quyết định


Quyết định số 2518/QĐ-ĐHTV ngày 11/05/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2022 Quyết định 29/06/2022 
Quyết định số 1277/QĐ-ĐHTV ngày 04/03/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022 Quyết định 20/06/2022 
Quyết định số 7065/QĐ-ĐHTV ngày 16/12/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 11 năm 2021 Quyết định 20/12/2021 
Quyết định số 6621/QĐ-ĐHTV ngày 26/11/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 10 năm 2021 Quyết định 20/12/2021 
Quyết định số 5957/QĐ-ĐHTV ngày 28/10/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 9 năm 2021 Quyết định 20/12/2021 
Quyết định số 4983/QĐ-ĐHTV ngày 13/09/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 8 năm 2021 Quyết định 26/10/2021 
Quyết định số 4410/QĐ-ĐHTV ngày 03/08/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 7 năm 2021 Quyết định 26/10/2021 
Quyết định số 3794/QĐ-ĐHTV ngày 06/07/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 6 năm 2021 Quyết định 26/10/2021 
Quyết định số 3506/QĐ-ĐHTV ngày 29/06/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 5 năm 2021 Quyết định 26/10/2021 
Quyết định số 5490/QĐ/ĐHTV (đc) ngày 05/10/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt năm 2021 Quyết định 11/10/2021 
Quyết định số 2884/QĐ-ĐHTV ngày 31/05/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 4 năm 2021 Quyết định 26/08/2021 
Quyết định số 1860/QĐ-ĐHTV ngày 20/04/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 3 năm 2021 Quyết định 26/08/2021 
Quyết định số 908/QĐ-ĐHTV ngày 02/03/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2021 Quyết định 22/04/2021 
Quyết định số 392/QĐ-ĐHTV ngày 25/01/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2021 Quyết định 22/04/2021 
Quyết định số 8213/QĐ-ĐHTV ngày 23/12/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 11 năm 2020 Quyết định 30/12/2020 
Quyết định số 7403/QĐ-ĐHTV ngày 01/12/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 10 năm 2020 Quyết định 30/12/2020 
Quyết định số 7034/QĐ-ĐHTV ngày 18/11/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 9 năm 2020 Quyết định 23/12/2020 
Quyết định số 6310/QĐ-ĐHTV ngày 22/10/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 8 năm 2020 Quyết định 23/12/2020 
Quyết định số 6167/QĐ-ĐHTV ngày 13/10/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 7 năm 2020 Quyết định 23/12/2020 
Quyết định số 6257/QĐ-ĐHTV (đc) ngày 21/10/2020 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm năm 2020 Quyết định 24/11/2020 

Trang 1 của 7, đang hiện 20 dữ liệu trong tổng số 127, bắt đầu với 1, kết thúc ở 20