Đang tải dữ liệu ...

Danh sách các Quyết định


Quyết định số 686/QĐ-ĐHTV ngày 31/01/2023 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2023 Quyết định 17/02/2023 
Quyết định số 349/QĐ-ĐHTV (đc) ngày 09/01/2023 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt năm 2023 Quyết định 17/02/2023 
Quyết định số 9155/QĐ-ĐHTV ngày 14/12/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 12 năm 2022 Quyết định 26/12/2022 
Quyết định số 8769/QĐ-ĐHTV ngày 02/12/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 11 năm 2022 Quyết định 26/12/2022 
Quyết định số 8487/QĐ-ĐHTV ngày 24/11/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 10 năm 2022 Quyết định 06/12/2022 
Quyết định số 8207/QĐ-ĐHTV ngày 14/11/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 9 năm 2022 Quyết định 06/12/2022 
Quyết định số 8255/QĐ-ĐHTV (đc) ngày 15/11/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt năm 2022 Quyết định 06/12/2022 
Quyết định số 7723/QĐ-ĐHTV ngày 28/10/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 8 năm 2022 Quyết định 06/12/2022 
Quyết định số 6516/QĐ-ĐHTV ngày 26/09/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 7 năm 2022 Quyết định 04/11/2022 
Quyết định số 6487/QĐ-ĐHTV ngày 22/09/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 6 năm 2022 Quyết định 04/11/2022 
Quyết định số 6338/QĐ-ĐHTV ngày 15/09/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 5 năm 2022 Quyết định 04/11/2022 
Quyết định số 4560/QĐ-ĐHTV ngày 19/07/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 4 năm 2022 Quyết định 15/09/2022 
Quyết định số 3903/QĐ-ĐHTV ngày 21/06/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 3 năm 2022 Quyết định 15/09/2022 
Quyết định số 2518/QĐ-ĐHTV ngày 11/05/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2022 Quyết định 29/06/2022 
Quyết định số 1277/QĐ-ĐHTV ngày 04/03/2022 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 1 năm 2022 Quyết định 20/06/2022 
Quyết định số 7065/QĐ-ĐHTV ngày 16/12/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 11 năm 2021 Quyết định 20/12/2021 
Quyết định số 6621/QĐ-ĐHTV ngày 26/11/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 10 năm 2021 Quyết định 20/12/2021 
Quyết định số 5957/QĐ-ĐHTV ngày 28/10/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 9 năm 2021 Quyết định 20/12/2021 
Quyết định số 4983/QĐ-ĐHTV ngày 13/09/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 8 năm 2021 Quyết định 26/10/2021 
Quyết định số 4410/QĐ-ĐHTV ngày 03/08/2021 về việc công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận học phần Kỹ năng mềm đợt 7 năm 2021 Quyết định 26/10/2021 

Trang 1 của 7, đang hiện 20 dữ liệu trong tổng số 140, bắt đầu với 1, kết thúc ở 20