Đang tải dữ liệu ...

Các thông báo

Thông báo Về việc thực hiện kế hoạch đào tạo đối với sinh viên liên thông trình độ đại học và văn bằng đại học thứ hai hình thức chính qui khác khóa Thông báo 29/12/2020 
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Qui định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm Thông báo 23/11/2020 
Thông báo về việc bảo trì cập nhật Hệ thống Quản lý đào tạo kỹ năng mềm Thông báo 10/11/2020 
Thông báo về việc đăng ký tham gia học môn khởi nghiệp đối với sinh viên hệ chính qui Thông báo 22/09/2020 
Qui định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm Thông báo 06/08/2020 
Thông báo về việc thực hiện khảo sát trưc tuyến đối với các chuyên đề tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên Thông báo 17/01/2018 
Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy. Thông báo 13/12/2016 
Thông báo về việc quản lý đăng ký học kỹ năng mềm Thông báo 24/01/2015 

Trang 1 của 1, đang hiện 8 dữ liệu trong tổng số 8, bắt đầu với 1, kết thúc ở 8