Thông báo

  Thông báo Về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành đủ các học phần Co-op 
  Thông báo V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 3/2017 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 02/2017 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 12/2016 
  V/v tổ chức tập huấn Kỹ năng mềm cho viên chức với Tiến sĩ Brian Dick, Trường Đại học Vancouver Island - Canada tháng 11/2016 
  Học tiến sĩ ở Phần Lan không tốn học phí 
  THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2016 
  Thông báo Về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học 2015-2016 
  Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm tháng 7/2016 
  Thông báo Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning quốc gia lần thứ 4 
  Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tháng 5/2016 
  Thông báo Về việc đăng ký biên soạn Giáo trình và Tài liệu giảng dạy Năm học 2015 - 2016 
  Thông báo tổ chức tập huấn PPGD Kỹ năng mềm: Kỹ năng Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi nhớ tài liệu 
  Thông báo tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định