HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2023

Nâng cao chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học Việt Nam
theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra

Hướng dẫn upload file trình bày (PowerPoint) tại Hội thảo

Bước 1. Click menu Bài báo cáo của tôi

Bước 2. Click tên bài báo cáo cần upload file trình bày

Bước 3. Click vào nút Upload file

Bước 4. Tại form Upload file thuyết trình, click Choose file/Chọn tiệp để chọn file PowerPoint.

Bước 5. Click Lưu để upload file.