Tập huấn ƯDCNTT trong giảng dạy

Video học liệu

Tập huấn Phương pháp Giảng dạy

Quản lý & Hỗ trợ phát triển Chương trình đào tạo

Quản lý & đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

Quản lý & Hỗ trợ đào tạo hợp tác Doanh nghiệp (Co-op)


Tin tức - Sự kiện
  • Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm tháng 7/2016 đọc tiếp
  • Thông báo Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning quốc gia lần thứ 4 đọc tiếp
  • Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tháng 5/2016 đọc tiếp
  • Thông báo Về việc đăng ký biên soạn Giáo trình và Tài liệu giảng dạy Năm học 2015 - 2016 đọc tiếp
  • Thông báo tổ chức tập huấn PPGD Kỹ năng mềm: Kỹ năng Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi nhớ tài liệu đọc tiếp
  • Thông báo tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định đọc tiếp
  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Đàm phán và giải quyết xung đột đọc tiếp
  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc đọc tiếp