Tập huấn ƯDCNTT trong giảng dạy

Video học liệu

Tập huấn Phương pháp Giảng dạy

Quản lý & Hỗ trợ phát triển Chương trình đào tạo

Quản lý & đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

Quản lý & Hỗ trợ đào tạo hợp tác Doanh nghiệp (Co-op)


Tin tức - Sự kiện
  • Thông báo Về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học 2015-2016 đọc tiếp
  • Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ năng tư duy Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới đọc tiếp
  • Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm tháng 7/2016 đọc tiếp
  • Thông báo Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning quốc gia lần thứ 4 đọc tiếp
  • Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tháng 5/2016 đọc tiếp
  • Thông báo Về việc đăng ký biên soạn Giáo trình và Tài liệu giảng dạy Năm học 2015 - 2016 đọc tiếp
  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Đàm phán và giải quyết xung đột đọc tiếp
  • Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc đọc tiếp